22K定錨效果 青年所得倒退18年


2015-12-07

記者鄭琪芳/專題報導

青年貧窮問題仍未改善!行政院主計總處調查,去年四十歲以下所得收入者,平均年所得雖較前年略增,但仍倒退了十六至十八年;且這份調查並未考量通膨,否則實質所得倒退更嚴重。學者認為,年輕人起薪被拉低,與二十二K方案的定錨效果及產業結構有關。

馬執政 青年貧窮化

根據主計總處資料,去年所得收入者(包括受雇者、自營作業者及無業家庭經濟戶長等)共一四一八.○一萬人,名目平均所得收入(包括薪資報酬、營業淨收入、農業淨收入、利息收入、租金收入等)六十三.○七萬元,較前年增加一.○一萬元。

未滿30歲所得居各年齡層之末

不過,若按年齡層分析,未滿三十歲平均年所得僅四十三.四二萬元,雖較前年增加○.九七萬元,但不如一九九九年的四十四.三八萬元,所得倒退十六年;而且,未滿三十歲平均年所得居各年齡層之末,還不如六十五歲退休族的四十四萬。

三十至三十四歲平均年所得五十八.一一萬元,較前年增加○.六萬元,但不如一九九七年的六十.二四萬元,所得倒退十八年;三十五至三十九歲平均年所得六十六.五二萬元,較前年增加一.一四萬元,也不如一九九七年的六十六.九六萬元,年所得同樣倒退十八年。

主計總處官員表示,近幾年薪資成長停滯,且年輕人投入就業市場時間延後,加上存款利率降低,二○○一年一年期定存利率還有四%,近幾年僅約一%上下,使得利息收入大幅減少,這些都是所得收入倒退的原因。

不過,中央大學經濟系教授邱俊榮認為,年輕人所得收入不如以往,主因有二,一是二十二K方案產生的「定錨效果」(Anchoring effect)持續到現在,政府訂定二十二K有強力的引導效果,大家用二十二K為基準,再視工作內容及時間「貼水」,加到二十五、二十六K;年輕人的起薪被二十二K拉下來,在沒有另外的定錨出現前,薪資很難上漲。

低成本產業結構 薪資難上漲

另外,產業結構問題也是造成低薪的原因,政府太過努力維持低成本的經營環境,仍有很多靠低成本賺錢的微利企業,包括低廉的勞動成本;這樣的產業結構沒有改變,國內低薪問題很難解決。